Gå til hovedinnhold

Tilgjengelige kurs

Gransking av hendelser og ulykker

1900 NOK

Vi gransker og undersøker for å lære, iverksette forebyggende tiltak og forhindre gjentakelse av uønskede hendelser. Å granske en hendelse er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelsene må vi avdekke "lag på lag" hvilke andre årsaker som ligger bak. Den teknologiske utviklingen, og ikke minst nye organisasjonsformer, fører til at kompleksiteten øker og det blir vanskeligere å forstå sammenhengen mellom hendelsen og de bakenforliggende årsakene til hendelsen. Dette kurset presenterer metode, organisering og prosess for gjennomføring av granskinger. Kurset kan også tilbys i kombinasjon med dagssamling, ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

KURSINNHOLD:

 • Beskrivelse og klassifisering av hendelser
 • Organisering av en gransking
 • Innsamling og sikring av informasjon
 • Taps-årsaksmodellen
 • MTO-modellen
 • STEP-modellen
 • Rapportering og oppfølging

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet modul skal deltakerne forstå hva gransking er og kunne de ulike trinnene i en granskingsprosess. Deltakerne vil også få kunnskaper om hvordan gransking ledes og gjennomføres i praksis. 

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Installasjonsledere land- og offshore, prosjektledere, linjeledere og annet personell som skal lede eller delta i granskingsteam.
 • Sektor: Olje og gass, kraft og annen industri.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 3-5 timer

HMS for verneombud og ledere

2900 NOK

Kurset er laget for å gjøre deltakerne bedre i stand til å ivareta HMS-utfordringene i sitt daglige arbeid, og gir begrunnelser for hvorfor HMS-aktiviteter er både nyttig og lønnsomt. Deltakerne går gjennom de viktigste prinsipper og metoder innenfor HMS-arbeid. Kurset gir et teoretisk fundament innen HMS, hele tiden med et klart blikk for hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis. 

Kurset kan også kombineres med en klasseromsundervisningsdag for å oppfylle arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 om opplæring av verneombud og AMU medlemmer, se eget kurs "HMS for verneombud og ledere inkludert klasseromsundervisning", eller kontakt oss for et bedriftstilpasset tilbud. 

KURSINNHOLD

 • HMS-regelverk  
 • Styringssystemer og HMS  
 • Risikostyring  
 • Målstyring  
 • HMS-roller og samarbeid  
 • HMS-kultur og organisasjonskultur
 • Oppfølging og revisjon
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Gransking og læring
 • Kontinuerlig forbedring

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Kurset dekker temaene som kreves for å fylle arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 om opplæring av verneombud og AMU medlemmer, dersom det gjennomføres i kombinasjon med en klasseromsdag.Videre gir kurset:

 • forståelse for forholdet mellom godt HMS-arbeid og forebygging av tap av verdier som liv, helse og en natur i balanse 
 • kjennskap til de viktigste styringselementene i HMS-arbeidet   
 • kjennskap til prinsipper for god HMS-kultur   
 • en introduksjon til vanlige metoder for risikostyring, revisjoner og forbedringsarbeid   
 • motivasjon for å jobbe med HMS på egen arbeidsplass
HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Personell i stillinger som prosjektledere og linjeledere på alle nivåer, verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg (AMU), prosjektmedarbeidere ved oppstart av store prosjekter, annet personell med ansvar eller interesse for HMS-arbeidet i virksomheten.  
 • Sektor: Bygg- og anleggsbransjen, offshoreindustri og annen industrivirksomhet.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform:  E-læring
 • Forkunnskaper:  Ingen
 • Eksamen:  Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4 - 5 timer

Hvordan gjøre risikovurderinger

1900 NOK

I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre og hva disse hendelsene kan føre til. Risikoanalyser kan brukes til å kartlegge alle typer hendelser som kan skje, men i dette kurset har vi fokus på en viss type hendelser, nemlig såkalte uønskede hendelser. Dette kan for eksempel være gasslekkasjer i et prosessanlegg, branner eller fallende last på en offshoreinstallasjon, eller det kan være at viktig operasjonsutstyr slutter å virke under en operasjon på et nytt sykehus. Målet med å gjennomføre en risikoanalyse er å presentere et risikobilde. Selve risikoanalyseprosessen består av tre deler:

1) Planlegging
2) Risikovurdering
3) Risikohåndtering

Dette grunnleggende risikoanalysekurset presenterer alle de tre delene av risikoanalyseprosessen både for de helt enkleste analysene til de litt mer kompliserte og større analysene.
Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt.

KURSINNHOLD

 • Hva er risiko? Hva er hensikten med en risikoanalyse?
 • Risikostyrings- og risikoanalyseprosessen: Beskrivelse av trinnene i en risikoanalyse, og hva som er viktig å passe på ved de ulike trinnene.
 • Risikoanalysemetoder: Her presenterer vi verktøykassa. Det finnes en rekke risikoanalysemetoder som er egnet til å se på ulike problemstillinger. Kunsten er å velge en metode som er godt tilpasset den problemstillingen du ser på.

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet kurs skal deltakerne være i stand til å forstå hva en risikoanalyse er og kjenne de ulike fasene som inngår i risikoanalyseprosessen. Samtidig skal deltakerne forstå hvordan risiko blir en sentral del av all menneskelig aktivitet. Deltakerne vil også ha ervervet grunnleggende kunnskaper om:

• Ulike risikoanalysemetoder.
• Valg av ulike risikoanalyseverktøy innenfor de tre hovedkategoriene; forenklet risikoanalyse, standard risikoanalyse og modellbasert risikoanalyse.
• Typiske fallgruver for planlegging og gjennomføring av risikoanalyser.
• Forståelse for hvordan risikoanalysen kan bidra med beslutningsstøtte.


HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring.
 • Sektor: Landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4-6 timer

Risikovurdering av kjemisk helsefare ved bruk av ChemiRisk

2500 NOK

Kurset gir en innføring i kjemikaliestyring og risikovurdering av helse i forbindelse med arbeid med kjemikaler. Kurset baserer seg på bruk av ChemiRisk som verktøy for risikovurdering og CHESS som elektronisk stoffkartotek.


KURSINNHOLD:

 • Teori: gir teoribakgrunn for å kunne utføre en risikovurdering av arbeid med kjemikalier, samt kort forklare sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og forskjellige perspektiver på risikovurderinger.
 • Stoffkartotek (CHESS): gir en innføring hva CHESS er og hva du kan bruke dette systemet til som HMS-koordinator.
 • Bruk av ChemiRisk: gi en innføring i hva risikovurderingsverktøyet ChemiRisk er og hvordan du kan bruke verktøyet til å utføre risikovurderinger av arbeid med helsefarlige kjemikalier.
HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet modul skal deltakerne ha kunnskaper nok til på egen hånd å kunne utføre risikovurderinger av kjemikalier og bidra i sitt selskaps kjemikaliestyring. Kurset vil gi kunnskap til å kunne:

 • forstå grunnleggende begreper nødvendig for å gjennomføre en risikovurdering av arbeid med kjemikalier
 • forstå grunnleggende prinsipper knyttet til kjemikaliestyring og bruk av stoffkartotek
 • gjennomføre en risikovurdering av arbeid med kjemikalier ved hjelp av ChemiRisk
 • bruke og administrere kjemikalier i Fellesdatabasen (CHESS)

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Ansatte som jobber med kjemikaliestyring og som benytter ChemiRisk.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Basiskunnskaper innen håndtering av kjemikalier.
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 2 timer

Innføring i beredskapsledelse

2900 NOK

Proaktiv beredskapsledelse innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 2. eller 3. linje beredskapsorganisasjon på land. 

Det anbefales at e-læringskurset følges opp med samling, trening og øvelser. Ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

KURSINNHOLD

 • Introduksjon
 • Definerte fare- og ulykkessituasjoner
 • Eksterne ressurser og aktører
 • Ressurser og aktører
 • Oppbygging og bruk av beredskapsplanverket
 • Opplæring, trening og øvelse
 • Evaluering og læring
 • Stressreaksjoner under arbeid i en beredskapsorganisasjon


HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?
Kurset gir en innføring i:

 • hva som kreves av en operatør ved etablering av beredskap
 • hvordan beredskapen organiseres ved fare- og ulykkessituasjoner
 • de ulike aktørene sin rolle i en beredskapssituasjon
 • beredskapsplanverk og brodokumenter
 • kompetanse, trening, øving
 • hvordan vedlikeholde en robust beredskap, blant annet ved en forståelse av typiske løsninger for beredskapsorganisasjonen og effektiv utnyttelse av ressurser


HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Alt personell som skal delta i 2. eller 3. linje beredskapsarbeid i selskapet.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4-6 timer

Hvordan styre selskapsrisiko (ERM)

2900 NOK

Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap. Kurset kan også tilbys i kombinasjon med dagssamling (anbefales), ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.


KURSINNHOLD:

 • Risikostyring - begrepsavklaring
 • Hvorfor risikostyring
 • Hvordan strukturere risikostyringen i bedriften
 • Hvordan gjennomføre risikostyringsprosessen
 • Hvordan etablere styringsstruktur, roller og ansvar
 • Hvilke støttesystemer kan understøtte risikostyring
 • Hvordan utvikle en kultur som understøtter helhetlig risikostyring
 • Hvordan lære, evaluere og forbedre helhetlig risikostyring

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet modul skal deltakeren ha en økt forståelse for risikostyring og hvordan bedriften kan implementere dette i sin virksomhet.


HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Installasjonsledere Prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring granskingsteam.
 • Sektor: Landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4-6 timer

HMS for verneombud og ledere inkl. klasseromsundervisning

På forespørsel

Kurset tilbys som en kombinasjon av e-læringskurset "HMS for verneombud og ledere" og en dagssamling for å oppfylle arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4 om opplæring av verneombud og AMU-medlemmer. Samlingen foregår fortrinnsvis i fysisk klasserom, og brukes for å kunne utdype emnene fra e-læringskurset, blant annet gjennom case-arbeid og gruppediskusjoner. Klasseromskurset tilpasses virksomhetens behov og ønsker. 

Kurset er laget for å gjøre deltakerne bedre i stand til å ivareta HMS-utfordringene i sitt daglige arbeid, og gir begrunnelser for hvorfor HMS-aktiviteter er både nyttig og lønnsomt. Deltakerne går gjennom de viktigste prinsipper og metoder innenfor HMS-arbeid. Kurset gir et teoretisk fundament innen HMS, hele tiden med et klart blikk for hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis. 


KURSINNHOLD

 • HMS-regelverk  
 • Styringssystemer og HMS  
 • Risikostyring  
 • Målstyring  
 • HMS-roller og samarbeid  
 • HMS-kultur og organisasjonskultur
 • Oppfølging og revisjon
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Gransking og læring
 • Kontinuerlig forbedring

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?
E-læring i kombinasjon med klasseromsundervisning dekker temaene som kreves for å fylle arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 om opplæring av verneombud og AMU medlemmer. 
Videre gir kurset:
 • forståelse for forholdet mellom godt HMS-arbeid og forebygging av tap av verdier som liv, helse og en natur i balanse 
 • kjennskap til de viktigste styringselementene i HMS-arbeidet   
 • kjennskap til prinsipper for god HMS-kultur   
 • en introduksjon til vanlige metoder for risikostyring, revisjoner og forbedringsarbeid   
 • motivasjon for å jobbe med HMS på egen arbeidsplass

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Personell i stillinger som prosjektledere og linjeledere på alle nivåer, verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg (AMU), prosjektmedarbeidere ved oppstart av store prosjekter, annet personell med ansvar eller interesse for HMS-arbeidet i virksomheten.  
 • Sektor: Bygg- og anleggsbransjen, offshoreindustri og annen industrivirksomhet.


PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform:  E-læring og klasseromsundervisning
 • Forkunnskaper:  Ingen
 • Eksamen:  Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4 - 5 timer e-læring og 1 dag undervisning

Innføring i HMS for ansatte

950 NOK

Dette kurset er ment som en introduksjon til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i arbeidslivet. Det er utformet med tanke på nyansatte som ikke har tidligere arbeidserfaring, eller som ikke har hatt noen opplæring i HMS-arbeid. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse som utgangspunkt for å håndtere HMS-utfordringene i sitt daglige arbeid. Kurset gir også informasjon om de viktigste formelle rammene som regulerer HMS-arbeidet. Intensjonen er - i tillegg til å gi grunnleggende HMS-opplæring - å skape interesse og motivasjon for å jobbe med HMS på arbeidsplassene. 

KURSINNHOLD 
 • Grunnlag for HMS-arbeid 
 • Risiko og tap 
 • HMS-rammeverk og lovverk 
 • Roller i HMS-arbeidet 
 • Forsvarlig sikkerhet 
 • HMS-kultur 
 • Beredskap 
HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG OG MIN BEDRIFT? 

Etter at kurset er gjennomført skal deltakeren ha 

 • forståelse for hvorfor systematisk HMS-arbeid trengs 
 • kunnskap om lovverk som gir rammene for HMS-arbeid i virksomhetene 
 • kjennskap til begrepene risiko og tap, og hva som kan regnes som forsvarlig arbeidsmiljø 
 • kjennskap til de grunnleggende prinsippene for et godt HMS-arbeid 
HVEM BØR TA DETTE KURSET? 
 • Målgruppe: Ansatte på alle nivåer og i alle roller, som ikke har noen tidligere opplæring i HMS-arbeid.   
 • Sektor: Alle bransjer, privat og offentlig sektor 
PRAKTISK INFORMASJON: 
 • Læringsform: E-læring  
 • Forkunnskaper: Ingen 
 • Eksamen: Nettbasert eksamen 
 • Varighet: 2-3 timer 
ICS-200

ICS-200, Incident Command System Initial Response, gir en innføring i viktige forhold man må ivareta ved bruk av Incident Command System (ICS) i startfasen av en hendelseshåndtering.  Kurset er obligatorisk grunnlag for videre opplæring i ICS.


Kurset skal gi grunnleggende forståelse av:
• Varsling, hendelsesvurdering og umiddelbare tiltak.
• Delegering av myndighet og ledelsens intensjon.
• Organisatorisk fleksibilitet.
• Ledelse, møter og briefer ved mindre innsatser.
• Skjemaer, dokumentasjon og overføring av ledelse fra en Incident Commander til en annen.


ICS-100

ICS-100, Introduksjon til Incident Command System, gir en innføring i Incident Command System (ICS) og er obligatorisk grunnlag for videre opplæring i ICS. Dette kurset beskriver historien, særtrekkene, prinsippene og organisasjonsstrukturen til Incident Command System.

 

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av: 

• Bruk av Incident Command System (ICS)

• Organisasjonsprinsipper og elementer i ICS

• ICS posisjoner og roller med tilhørende ansvarsområder

• ICS fasiliteter og funksjoner

• Den operasjonelle planleggingsprosessen brukt i ICS

 

Kurset består av følgende 7 moduler:

Modul 1: Kursoversikt

Modul 2: ICS oversikt

Modul 3: ICS egenskaper og funksjoner

Modul 4: Incident Commander og Command Staff

Modul 5: General Staff og fasiliteter

Modul 6: Unified Command

Modul 7: Oppsummering


Dette kurset er kun tilgjengelig på engelsk.


Kunstig intelligens og maskinlæring i autonome kjøretøy

Gratis

I dag er vi nærmere enn noen gang å realisere drømmen om å la kjøretøy kjøre seg selv. Feltet kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å være hjernen i å gjøre det mulig. Dette kurset er utviklet for nybegynnere som ønsker å forstå hvordan KI hjelper til med å realisere autonomi i fremtidens mobilitet. Kurset gir forenklede forklaringer på KI som tilrettelegger for ulike funksjoner av persepsjon, planlegging og kontroll som er grunnleggende for kjøring og navigasjon. Imidlertid bør det huskes at det nåværende nivået av autonomi er langt fra perfekt ettersom KI i seg selv er utsatt for tilsiktede og utilsiktede trusler når den distribueres i den virkelige verden. Kurset gir også innsikt i dette ved hjelp av eksempel scenarier. Dette kurset er nyttig for alle som ønsker å lære om det praktiske ved å bruke AI i mobilitets domenet.

Forutsetninger:

 • Introduksjonskurs i maskinlæring og big data anbefales.
 • En grunnleggende forståelse av datamaskiner.
 • Et åpent sinn for læring smiler

Kursets hovedemner:

 • Hva autonomi og dens ulike nivåer er
 • Forståelse av hovedfunksjoner som trengs for autonomi
 • Trusler mot AI og eksempler på trusselscenarier
NB: DETTE KURSET ER PÅ ENGELSK

Digital tvilling

Gratis

Digitale tvillinger har kommet langt fra da de ble brukt i produksjonsmiljøer. I dag brukes digitale tvillinger for en rekke applikasjoner, en av dem er å fremme digitalisering og intelligent beslutningstaking. Dette introduksjonskurset om digitale tvillinger har som mål å utvikle sin forståelse i dagens kontekst, spesielt innen mobilitetsområdet.


Forutsetninger:

Et åpent sinn for læring smiler


Kursers Hovedemner:

 • Hva er og hva er ikke en digital tvilling
 • Typer, funksjoner og muliggjørelser for digitale tvillinger
 • En systemtilnærming for å utvikle en digital tvilling og tilhørende utfordringer
 • Eksempelprosjekter.

NB: DETTE KURSET ER PÅ ENGELSK


hide